۰۹
بهمن

آلگومد باعث کاهش سموم دی‌اکسین و افزایش غلظت ایمنوگلوبین در شیر مادر می‌شود

یکی از متداولترین مواد تغذیه‌ای نوزادان شیر مادر است که بعضاً حاوی سطوح نگران كننده از سم دی اکسین است. بر اساس یک مطالعه انجام شده که در ژورنال Journal of Medicinal Food منتشر شد سطوح دی‌اکسین در شیر مادر و نمونه‌های خون مادری از ۳۵ زن باردار ژاپنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنها غلظت ایمنوگلوبین A (IgA) را در شیر مادر اندازه‌گیری کردند و همبستگی آن را با غلضت دی‌اکسین را مورد بررسی قرار دادند. به علاوه، به ۱۸ نفر از ۳۵ خانم در دوران حاملگی مکمل غذایی آلگومد داده شد و اثرات آن بر روی دی‌اکسین و IgA در شیر مادر مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهشگران دریافتند که میزان سموم در شیر خانم‌هایی که قرص‌های آلگومد مصرف نموده بودند نسبت به گروه شاهد به طرز معنی داری پایین‌تر بود. این نتایج پیشنهاد می‌نماید، مادرانی که مکمل غذایی آلگومد مصرف می‌نمایند میزان انتقال دی‌اکسین‌ها از طريق شیر مادر به شیر خواران کاهش می‌یابد. همچنین همبستگی معنی داری بین میزان دی‌اکسین و غلظت IgA درشیر مادر گروه شاهد وجود نداشت. اما غلظت IgA در شیر مادر گروهی که آلگومد مصرف نموده بودند نسبت به گروه شاهد به طرز معنی داری بالاتر بود. افزایش سطوح IgA در شیر مادر به عنوان عامل مؤثری در نظر گرفته می‌شود که باعث کاهش خطر بیماریهای عفونی در نوزادان شیر‌خوار می‌شود.

منبع:
Nakano, S., Noguchi, T., Takekoshi, H., Suzuki, G., & Nakano, M. (2005). Maternal-fetal distribution and transfer of dioxins in pregnant women in Japan, and attempts to reduce maternal transfer with Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) supplements. Chemosphere, 61(9), 1244-1255.

Nakano, S., Takekoshi, H., & Nakano, M. (2007). Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) supplementation decreases dioxin and increases immunoglobulin a concentrations in breast milk. Journal of medicinal food, 10(1), 134-142