01
ژانویه

آلگومد و اثرات ضدسرطانی آن

آلگومد و اثرات  ضد سرطانی آن
آلگومد از جنبه‌های مختلفی می‌تواند در کنترل بدخیمی‌ها مؤثر واقع شود. از آن جمله می‌توان به افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن بواسطه افزایش هماتوپوئز و تمایز سلول‌های بنیادی در مغزاستخوان، تقویت پاسخ‌های ایمنی سلولی و فعالیت ماکروفاژها، جلوگیری از التهاب مزمن، القای آپوپتوز در سلول‌های سرطانی، جلوگیری از رگزایی در موضع تومور (آنژیوژنز)، افزایش میزان آلبومین خون و… اشاره کرد. در ادامه، بطور اجمالی به اثرات ضدسرطانی آلگومد همراه با گزیده‌ای از تحقیقات اخیر اشاره می‌گردد.

آلگومد و تقویت سیستم ایمنی در برابر سرطان
مطالعات نشان داده است که آلگومد با افزایش فعالیت سلول‌های  NK(سلول‌های کشنده طبیعی اولین خط دفاعی در از بین بردن سلولهای سرطانی و سلولهای آلوده به ویروس می‌باشند) و نیز با افزایش تولید IL-2، IFN-γ، TNF-α، فاکتور محرک کلونی (GM-CSF) و پروستاگلاندین‌ها می‌تواند موجب تقویت سیستم ایمنی شده و در پیشگیری از ایجاد و پیشروی سرطان و نیز جلوگیری از التهاب مزمن مؤثر واقع شود (۱،۲). فاکتور رشد موجود در جلبک آلگومد نیز می‌تواند از طریق افزایش فعالیت لنفوسیت‌ها B و T، باعث تقویت پاسخ‌های ایمنی در برابر سرطان‌ها شود. همچنین، محققین ژاپنی شواهدی بدست آوردند که نشان می دهد آلگومد از طریق گیرنده TLR2 قادر به انگیزش ایمنی ضدتوموری می باشد (۳).

آلگومد و القاء آپوپتوز
نتایج تحقیقات نشان داده که آلگومد می‌تواند با تنظیم خونسازی در مغر استخوان و نیز تقویت پاسخ‌های ایمنی (سرکوب شده توسط تومور) اثرات ضدتوموری قابل توجهی ایفا کند. طی تحقیقی بر روی رت‌های مبتلا به سرطان پستان القایی مشخص شد که مصرف آلگومد تکثیر سلولی را کاهش داده و باعث افزایش مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی می‌گردد. بطور کلی، نتایج تحقیقات متعدد دیگر نیز با تائید این یافته ها، نشان داده که آلگومد در یک حالت وابسته به دوز از طریق افزایش پروتئین‌های آپوپتوزی (AIF، Fas و لیگاند Fas، P53، کاسپازهای ۳، ۸ و ۹) و کاهش بیان پروتئین ضدآپوپتوزی Bcl-2 باعث القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطانی و کاهش تعداد آن‌ها شده است (۴).

آلگومد و کمک به درمان سرطان
نتایج تحقیقی بررروی بیماران مبتلا به نوعی تومور مغزی موسوم به گلیومای بدخیم که تحت شیمی‌درمانی و پرتودرمانی قرار گرفته و دچار ضعف ایمنی شده بودند، نشان داد که مصرف آلگومد باعث افزایش تعداد سلول‌های ایمنی، تقویت سیستم دفاعی و بازگشت فعالیت سیستم ایمنی به حالت طبیعی خود، بهبود کیفیت زندگی بیماران، جلوگیری از ظهور مجدد سلول‌های توموری و کاهش مرگ و میر (افزایش تعداد بیمارانی که در ۲ سال بعد از ابتلا زنده می مانند از ۱۰ به ۴۰ درصد) گردید (۵). نتایج تحقیقی دیگر در ژاپن نشان دادند که تزریق عصاره آلگومد به داخل تومور یا تزریق زیر جلدی آن به بافت‌های نزدیک تومور در موش‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای موجب کاهش رشد تومور گردید. در تحقیقی دیگر تاناکا و همکاران آلگومد را قبل از تلقیح سلول توموری به جیره غذایی موش‌ها وارد کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که رشد تومورها در یک حالت وابسته به دوز سرکوب ‌گردیده و حتی برخی موش ها به سرطان مبتلا نشدند (۶،۷). نتایج تحقیقات Wang و همکارانش نشان داد که عصاره استخراج شده آلگومد می‌تواند در یک حالت وابسته به دوز از مهاجرت سلول‌های توموری و بروز متاستاز در سرطان ریه جلوگیری نماید (۸). همچنین یافته های اخیر حاصل از بررسی اثر آلگومد بر زنان مبتلا به سرطان سینه حاکی از آن است که مصرف آلگومد در مبتلایان به سرطان که در اثر شیمی درمانی دچار ضعف کلی و ضعف سیستم ایمنی شده اند موجب تقویت و بهبود وضعیت جسمانی و بهبود کیفیت زندگی آنها می گردد (۹).

آلگومد و گلیکوپروتئین های با خاصیت ضدسرطانی
در تحقیقات متعددی جداسازی گلیکوپروتئین ها و پپتیدهایی از آلگومد گزارش شده که بر علیه رده‌های مختلف سرطانی بخصوص در تزریق‌های داخل توموری اثرات ضد سرطانی چشمگیری نشان داده اند. جالب اینجاست که این گلیکوپروتئین علیه تومورهای ثانویه در مقایسه با تومورهای اولیه فعالیت ضد توموری بسیار قویتری داشته است (۱۰). Tanaka و همکارانش در مطالعه دیگری مشاهده کردند که عصاره حاوی گلیکوپروتئین گرفته شده از آلگومد، علیه متاستاز خود به خودی و نیز علیه متاستاز القاء شده در موش‌ها خاصیت ضد توموری قابل توجهی نشان می‌دهد، به طوری که، تزریق زیر جلدی آن و به دنبال تزریق آن داخل تومور، باعث مهار بیش‌تر متاستاز گردید. (۱۱).

آلگومد و پیشگیری از سرطان
آلگومد، علاوه بر تقویت پاسخ‌های ایمنی بدن علیه سلول‌های سرطانی، با بالابردن سطح سرمی آلبومین بدن به عنوان یک عامل مؤثر در پیشگیری و درمان سرطان عمل می‌کند. مطالعات متعددی نشان داده است که کاهش آلبومین خون می‌تواند به عنوان یک عامل مستعد کننده و مارکر مهم در ایجاد و پیشرفت سرطان مطرح باشد. بنابراین، با افزایش آلبومین خون افراد، می‌توان از ایجاد و توسعه سرطان پیشگیری کرده و کیفیت زندگی مبتلایان را بهبود بخشید. همچنین آلگومد حاوی کارتنوئیدهایی (مثل بتاکاروتن، لیکوپن و استاگزانتین) است که علاوه بر خاصیت آنتی‌کسیدانی، از طریق تعامل در ارتباطات سلولی، کنترل رشد سلولی، تنظیم بیان ژن‌ها و … خاصیت ضدتوموری خودشان را اعمال می‌کنند (۱،۲).

نتیجه‌گیری
براساس نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت که آلگومد با مکانسیم‌های مختلفی می‌تواند در برابر بروز، رشد و پیشرفت بدخیمی‌ها اثرات محافظتی قابل توجهی داشته باشد. شاید بتوان گفت آنچه آلگومد را از بقیه کاندیداهای درمانی مجزا می‌سازد خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالای آن می‌باشد که می‌تواند در کاهش سطوح رادیکال‌های آزاد و سایر اکسیدان‌ها که در برزو التهاب و پاتوژنز انواع سرطان‌ها نقش مهمی دارند، تأثیر بسزایی داشته باشد. علاوه براین، وجود عناصر و املاح معدنی، اسیدهای امینه و ویتامین‌ها و نیز تشابهات ساختاری با برخی پروتئین‌های موجود در بعضی از میکروارگانیسم‌های همزیست با انسان و یا پاتوژن، این قابلیت را به آلگومد می‌دهد تا به عنوان یک پری‌بیوتیک و غذای عملکردی مسیرهای خاصی از ایمنی ذاتی و متعاقب آن ایمنی اکتسابی را همواره به حالت آماده باش نگه داشته و احتمالاً همانند ایمونومدولاتورها روی کیفیت و جهت پاسخ‌های ایمنی تاثیر بگذارد. القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطانی و اثرات محافظتی در برابر عوامل سرطان‌زا، می‌تواند آلگومد و ترکیبات استخراج شده از آن را به عنوان یک نسل جدید از داروهای ضدسرطان مطرح نماید.

منابع:
۱- Kim NH, Kim KY, Jeong HJ, Kim HM, Hong SH, Um JY. Effects of hydrolyzed Chlorella vulgaris by malted barley on the immunomodulatory response in ICR mice and in Molt-4 cells. J Sci Food Agric. 2010 Jul;90(9):1551-6.
۲- Queiroz ML, da Rocha MC, Torello CO, de Souza Queiroz J, Bincoletto C, Morgano MA, et al. Chlorella vulgaris restores bone marrow cellularity and cytokine production in lead-exposed mice. Food Chem Toxicol. 2011 Nov;49(11):2934-41.
۳- Hasegawa T, Matsuguchi T, Noda K, Tanaka K, Kumamoto S, Shoyama Y, et al. Toll-like receptor 2 is at least partly involved in the antitumor activity of glycoprotein from Chlorella vulgaris. Int Immunopharmacol. 2002 Mar;2(4):579-89.
۴- Yusof YA, Saad SM, Makpol S, Shamaan NA, Ngah WZ. Hot water extract of Chlorella vulgaris induced DNA damage and apoptosis. Clinics (Sao Paulo). 2010;65(12):1371-7.
۵- Merchant, Randall E., Charles D. Rice, and Harold F. Young. “Dietary Chlorella pyrenoidosa for patients with malignant glioma: effects on immunocompetence, quality of life, and survival.” Phytotherapy Research 4.6 (1990): 220-231.
۶- Tanaka K, Konishi F, Himeno K, Taniguchi K, Nomoto K. Augmentation of antitumor resistance by a strain of unicellular green algae, Chlorella vulgaris. Cancer Immunol Immunother. 1984;17(2):90-4.
۷- Tanaka K, Tomita Y, Tsuruta M, Konishi F, Okuda M, Himeno K, et al. Oral administration of Chlorella vulgaris augments concomitant antitumor immunity. Immunopharmacol Immunotoxicol. 1990;12(2):277-91.
۸- Wang H-M, Pan J-L, Chen C-Y, Chiu C-C, Yang M-H, Chang H-W, et al. Identification of anti-lung cancer extract from Chlorella vulgaris C-C by antioxidant property using supercritical carbon dioxide extraction. Process Biochemistry. 2012;45(12):1865-72.
۹- Noguchi, Naoto, Isao Maruyama, and Akira Yamada. “The influence of chlorella and its hot water extract supplementation on quality of life in patients with breast cancer.” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014 (2014).
۱۰- Noda K, Ohno N, Tanaka K, Okuda M, Yadomae T, Nomoto K, et al. A new type of biological response modifier from Chlorella vulgaris which needs protein moiety to show an antitumour activity. Phytotherapy Research. 1998;12(5):309-19.
۱۱- Tanaka K, Yamada A, Noda K, Hasegawa T, Okuda M, Shoyama Y, et al. A novel glycoprotein obtained from Chlorella vulgaris strain CK22 shows antimetastatic immunopotentiation. Cancer Immunol Immunother. 1998 Feb;45(6):313-20