01
ژانویه

آلگومد و سیستم ایمنی

دانشمندان آلگومد را به عنوان یک تعدیل کننده پاسخهای بیولوژیکی (بخصوص ایمنی) مطرح می‌نمایند. بسیاری از مطالعات نشان داده است که مصرف روزانه آلگومد روی تنظیم تولید سایتوکاینها، فعالیت سلولهای ایمنی (ماکروفاژها، سیستم رتیکولواندوتلیال، سلولهای T و B)، جلوگیری از تولید واسطه‌های التهاب مزمن، جلوگیری از رگزایی در موضع تومور، رشد تومور، القاء آپوپتوز در سلولهای سرطانی، مقاومت در برابر باکتریها، ویروسها، قارچها و… تاثیر گذار است. در ادامه اثرات اثبات شده آلگومد برروی سیستم ایمنی به همراه گزیده ای از مطالعات انجام شده بطور خلاصه ارائه می گردد.

هماتوپوئز، تولید سایتوکاینها و افزایش تولید سلولهای ایمنی
مطالعات انسانی نشان داده‌اند که آلگومد به عنوان یک ایمونومودولیتور (Immunomodulator)، با افزایش خونسازی، تعداد سلولهای ایمنی، افزایش فعالیت سلولهای NK، افزایش تولید و ترشح اینترفرون گاما (IFN- γ)، (IL-12) و IL-1α و با کاهش IL-6 و IL-10 میتواند اثرات تقویتی مثبتی روی سیستم ایمنی بدن، بخصوص در افرادی که بنا به دلایلی دچار ضعف در این سیستم هستند داشته باشد (۱).

کنترل و افزایش تولید و ترشح آنتی بادیها
بر اساس مطالعه انجام گرفته، مصرف آلگومد با افزایش غلظت سرمی IgM و IgG می‌تواند بر روی کیفیت و قدرت پاسخ‌های ایمنی بدن تاثیر بگذارد (۲). در سال ۲۰۱۱، نتایج یک مطالعه انسانی نشان داد که آلگومد با افزایش تولید و ترشح IgA از مخاط باعث کاهش دوره درمان بیماریهای عفونی و افزایش مقاومت در برابر عفونت‌های دستگاه تنفسی از قبیل پنومونیه، آنفولانزآ، ویروس اپشتین بار (EBV) و .. همراه میگردد (۳).

افزایش پاسخ‌دهی به واکسن‌ها
در سال ۲۰۰۳، نتایج یک مطالعه انسانی در کشور کانادا، نشان داد مصرف آلگومد باعث افزایش تیتر آنتی‌بادی در سرم افرادی می‌شود که در برابر واکسن‌ها دچار بی پاسخی هستند (۴).

افزایش مقاومت در برابر ویروس ها و باکتری ها
مطالعات نشان داده است که آلگومد در مدل‌های آزمایشگاهی آلوده به دوز کشنده باکتری لیستریا مونوسیتوژنز، با افزایش فعالیت سلول‌های NK، افزایش تولید سلول‌های رده ماکروفاژی گرانولوسیتی از مغز استخوان، افزایش تولید آنتی‌بادی ها، افزایش تولید IL-2 و IFN- γ مقاومت بدن را در برابر انواع عفونت‌های باکتریایی خارج سلولی و داخل سلولی (از جمله لیستریوز) ارتقاء می‌بخشد (۵). همچنین نتایج بررسی اثر آلگومد بر افزایش مقاومت در برابر ویروس سایتومگالوویروس (CMV) و هپاتیتC  نشان داده است آلگومد با افزایش سطح سرمی (IFN- γ)، الیگوآدنیلات سنتاز و افزایش فعالیت سلول های NK از تکثیر ویروس در اندام‌های هدف، آسیب‌های هیستوپاتولوژیکی و مرگ ناشی از آن جلوگیری می‌نماید (۶).

افزایش مقاومت در برابر سرطان‌ها
نتایج مطالعه‌ای در امریکا بر روی مبتلایان به گلیوم بدخیم مغزی نشان داد مصرف آلگومد به مدت دو سال در این افراد که تحت شیمی درمانی و رادیوتراژی قرار گرفته و دچار ضعف سیستم ایمنی بدن و اُفت کیفیت زندگی شده بودند، موجب ارتقاء قابل ملاحظه‌ای در کیفیت زندگی و افزایش احتمال بقاء از ۱۰% به %۴۰ گردید (۷).

کاهش واکنش های آلرژیک
بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که آلگومد با افزایش تولید IFN- γ و IL-12، افزایش سلولهای Th1، کاهش سلولهای Th2 و سطح IgE، کاهش سایتوکاین‌های دخیل در پاتوفیزیولوژی آسم (IL-10, IL-5, GM-CSF,…) و با جلوگیری از ارتشاح ائوزینوفیلها، نوتروفیلها و ماست‌سلها به مسیرهای هوایی که منجر به بروز علائم و عوارض آسم می‌شوند، می تواند جهت پیشگیری و درمان آسم و سایر بیماریهای آلرژیک موثر واقع گردد. در این مطالعات، آلگومد به عنوان یک عامل بالقوه ضد آلرژی مطرح شده است (۸).

منابع:
۱- Kwak, Jung Hyun, et al. “Beneficial immunostimulatory effect of short-term Chlorella supplementation: enhancement of Natural Killer cell activity and early inflammatory response (Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial).” Nutrition journal 11.1 (2012): 1.
۲- Kanouchi, Hiroaki, et al. “Dietary effect of Chlorella pyrenoidosa powder on immunoglobulin productivity of Sprague-Dawley rats.” JOURNAL-JAPANESE SOCIETY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 48.8 (2001): 634-636.
۳- Otsuki, Takeshi, et al. “Salivary Secretory Immunoglobulin a secretion increases after 4-weeks ingestion of chlorella-derived multicomponent supplement in humans: a randomized cross over study.” Nutrition journal 10.1 (2011): 1.
۴- Halperin, Scott A., et al. “Safety and immunoenhancing effect of a Chlorella-derived dietary supplement in healthy adults undergoing influenza vaccination: randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Canadian Medical Association Journal 169.2 (2003): 111-117.
۵- Queiroz, Mary LS, et al. “Effects of Chlorella vulgaris extract on cytokines production in Listeria monocytogenes infected mice.” Immunopharmacology and immunotoxicology 24.3 (2002): 483-496.
۶- Ibusuki, K., and Y. Minamishima. “Effect of Chlorella vulgaris extracts on murine cytomegalovirus infections.” Natural immunity and cell growth regulation 9.2 (1989): 121-128.
۷- Merchant, Randall E., Charles D. Rice, and Harold F. Young. “Dietary Chlorella pyrenoidosa for patients with malignant glioma: effects on immunocompetence, quality of life, and survival.” Phytotherapy Research 4.6 (1990): 220-231.
۸- Bae, Min‐Jung, et al. “Inhibitory effect of unicellular green algae (Chlorella vulgaris) water extract on allergic immune response.” Journal of the Science of Food and Agriculture 93.12 (2013): 3133-3136.