01
ژانویه

آلگومد و کبد

آلگومد و پیشگیری و بهبود کبد چرب
در سال ۲۰۱۱ (در تهران)، مطالعه ای بر روي ۷۶ زن و مرد مبتلا به كبد چرب غيرالكلي انجام شد. در این بررسی، افراد داوطلب به دو گروه تقسيم شدند. گروه كنترل يا گروه متفورمين كه درمان رايج كبد چرب را دريافت نمودند و گروه آلگومد که میزان كمتري درمان رايج را دريافت و درصدي از آن با آلگومد جايگزين شد. نتايج نشان داد كه مصرف آلگومد منجر به كاهش معني‌داری در ميزان مقاومت به انسولين، قند خون ناشتا، HbA1c، فعالیت ATL و AST، اسيد اوريك، کلسترول، تري گليسيريد و افزایش معنی داری در سطح HDL گردید. اين نتايج نشان مي‌دهد مصرف آلگومد تاثير بسیار مطلوبي در تنظيم سطوح آنزيم هاي كبدي (ترانس آمينازها)، كاهش سطح کلسترول و تري گليسيريد، جلوگیری از پیشرفت کبد چرب و نهایتا کمک به درمان آن دارد (۱). در تحقیق صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز اثرات آلگومد و گیاه آرتیشوک بر درمان کبد چرب بررسی شدکه نتایج کاهش معنی داری در ALT، AST، BMI، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه آلگومد نسبت به گروه کنترل و گروه آرتیشوک نشان داد (۲).  در مطالعه ای دیگر دانشمندان ژاپنی نشان دادند که مصرف آلگومد باعث کاهش قابل توجهی در درصد چربی بدن، قند خون ناشتا و کلسترل تام سرم گشته و از طرفی دیگر باعث افزایش بیان ژنهای درگیر در مسیرهای پیام رسانی انسولین و افزایش میزان برداشت (Uptake) گلوکز گردید (۳). این تحقیقات نشان می دهد که آلگومد مي‌تواند اثرات حفاظتي و درمانی مؤثری بر كبد، جهت جلوگیری از ایجاد و پیشرفت بيماري كبد چرب و آسیبهای کبدی و … داشته باشد.

آلگومد و پیشگیری از آسیب و بدخیمی های کبدی
كبد چرب يكي از علل اصلي بروز بيماريهاي مزمن از جمله سرطان كبد مي‌باشد. در واقع این بیماری در صورت عدم درمان و پيشرفت بيماري باعث فیبروز، نكروز و سيروز كبدي و سرطان شده و نهايتاً ممکن است منجر به مرگ بيمار گردد. تحقيقات اخیر نشان داده است كه مصرف آلگومد با کاهش اکسیداتیو استرس، تنظيم سطوح آنزيمهاي كبدي (ترانس آمينازها)، تعدیل مقاومت به انسولین، کاهش تری گلیسیرید، LDL و … می‌تواند موجب جلوگیری از پيشرفت بيماري كبد چرب و بهبود آن گردد (۴).
طی تحقیقی اثرات آلگومد در مدلهای آزمایشگاهی مبتلا به هپاتوکارسینوم القا شده مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد که مصرف آلگومد موجب بهبودی آسیب های کبدی ناشی از مواد کارسینوژن شد. علاوه بر این در گروهی که آلگومد دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل کاهش قابل توجهی در سطح آنزیمهای سرمی از قبیل، کاتپسین B، کاتپسین D، گلوکوزیدازها و بتا-D-گالاکتوزیدازها مشاهده گردید (۵). نتایج مطالعه ای دیگر نشان داد که عصاره¬ی آلگومد با کاهش بیان پروتئین ضد آپوپتوزی Bcl-2 و افزایش بیان پروتئین کمک آپوپتوزی کاسپاز ۸ منجر به کاهش تکثیر هپاتوسیتها و افزایش آپوپتوز در آنها می‌گردد (۶).

آلگومد و پیشگیری و درمان بیماری های کبدی
در طی تحقیقی تاثیر ۱۲ هفته مصرف آلگومد بر بهبود عملکرد کبد بزرگسالان مبتلا به هپاتیت C در آمریکا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی کاهش قابل توجه در سطح آنزیم ALT در ۸۵ درصد از بیماران و سطح آنزیم  ASTدر ۶۹  درصد از بیماران بود. از طرف دیگر کاهش سطح RNA ویروسی در ۷۰ درصد از بیماران نسبت به نمونه ی کنترل مشاهده شد. همچنین در ۷۷ درصد از بیماران بهبود سطوح انرژی و در ۴۶ از بیماران بهبود وضیعت سلامتی عمومی بدن گزارش شد که این نتایج حاکی از بهبود عملکرد کبد و کاهش میزان عفونت در مبتلایان می باشد (۷).

نتیجه گیری
براساس آنچه در این نوشتار ارائه شد، احتمالاً آلگومد با مکانیسمهای مختلفی می‌تواند در برابر اختلالات کبدی از قبیل کبد چرب، سرطان کبد و هپاتیت C اثرات محافظتی قابل توجهی داشته باشد و با کاهش اکسیداتیو استرس، تنظيم سطوح آنزيمهاي كبدي (ترانس آمينازها)، کاهش تری گلیسیرید و LDL، متعادل ساختن نسبت چربیهای بدن (تعادل بین اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع)، تنظیم چرخه¬ سلولی، فاکتور های دخیل در آپوپتوز و جلوگیری از عفونت کبدی از قبیل هپاتیتC  در بهبود و درمان آنها موثر واقع شود. آنچه این محصول را از سایر کاندیدهای درمانی دیگر متمایز می‌سازد، خاصیت آنتی‌اکسیدانی بسیار قوی آن، اثر بخشی فوق العاده ی آن (به واسطه ی جذب زیستی بالا)، خالص و طبیعی بودن آن می باشد. علاوه بر این، وجود عناصر و املاح معدنی، اسیدهای آمینه و ویتامینها این قابلیت را به آلگومد می‌دهد تا به عنوان یک پرو‌بیوتیک و غذای عملکردی بسیار مفید و موثر برای بهبود و درمان اختلالات کبدی مطرح گردد.

منابع:
۱- Panahi, Yunes, et al. “Investigation of the effects of Chlorella vulgaris supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trial.” Hepato-gastroenterology 59.119 (2012): 2099-2103.
۲- Talebi Pour B, Jameshorani M, Salmani R, chiti H. The Effect of Chlorella Vulgaris vs. Artichoke on Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): A Randomized Clinical Trial. ZUMS Journal. (2015); 23 (100) :36-44
۳- Mizoguchi, Toru, et al. “Nutrigenomic studies of effects of Chlorella on subjects with high-risk factors for lifestyle-related disease.” Journal of medicinal food 11.3 (2008): 395-404.
۴- Kumar, R. Ranjith, et al. “Enzymatic and non-enzymatic antioxidant potentials of Chlorella vulgaris grown in effluent of a confectionery industry.” Journal of food science and technology 51.2 (2014): 322-328.
۵- Nagar, Vallabh Vidya. “Algal diets reverse diethyl nitrosamine (DEN) induced hepatocarcinoma in rats.” International Journal of Cancer Research 1.1-2 (2005): 41-46.
۶- Azamai, Emey Suhana Mohd, et al. “Chlorella vulgaris triggers apoptosis in hepatocarcinogenesis-induced rats.” Journal of Zhejiang University Science B 10.1 (2009): 14-21.
۷- Jose Azocar, Arley Diaz, Efficacy and safety of Chlorella supplementation in adults with chronic hepatitis C virus infection, World journal of gastroenterology: WJG, 2013 February 21; 19(7): 1085-1090.